खाद्ययन्, पानि, पन्जा, मास्क, सेनिटाइजर बितरण
2020-03-26 / 2020-03-26     10:28:00am - 11:00:00am    
Location : कोहलपुर Organized By : JCI Kohalpur


  मिति 2076/12/13 गते  हाम्रा लागि खटिनु भाको सुरक्षाकर्मी हरु सित ग्लोव्स, मास्क,  नभाको जानकारी भय लगतै सम्पूर्ण कोहलपुर नगरपालिका सुरक्षाकर्मी हरु लाई गलोव्स, मास्क, प्युनी पानि, सेनिताइज्र्र कोहलपुर जेसीज परिवार द्वारा उपलब्ध गाराइयो !

JCI Events Archive