Lom Officers' Training & Planning Workshop
2020-01-20 / 2020-01-20     03:00:00pm - 06:00:00pm    
Location : Dhawan Recreation & Party Palace, Bharatpur, Chitwan Organized By : JCI Narayangarh


LOM Officers Training & Planning Workshop:

 Date:                           20th Jan 2020

Venue:                         Dhawan Recreation, Bharatpur

Chief Trainer               Jci Sen. Mansa Thaiba Shrestha

Co-Trainers:               Jc Shovhakar Adhikari & Jc Amar Ghimire

MC:                             Secretary General - JC Rabindra Kumar Shrestha


JCI Events Archive