जेसीआई बिरता लेडि द्वारा सहयोग रकम हस्तान्तरण

2020-07-10

आज मिति २०७७/३/२४का दिन जे सी आइ वीरता लेडीले एक का लागि एक अभियान झापाले स्थापना गर्न लागेको PCR ल्याब का लागि रु:-२१०००(एकाइस हजार )सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ।

JCI News Archive